Na zlepšení našich služeb používáme cookies. O jejich používání a možnostech nastavení se můžete informovat zde

PRODEJ ORIGINÁLNÍCH AUTODÍLŮ

Podmínky používání

 

Všeobecné obchodní podmínky:

 

Obsah:

• 1.  Všeobecná ustanovení

• 2.  Registrace

• 3.  Způsob uzavření dílčí kupní smlouvy

• 4.  Práva a povinnosti prodávajícího

• 5.  Práva a povinnosti kupujícího

• 6.  Dodací a platební podmínky

• 7.  Kupní cena

• 8.  Nabytí vlastnických práv a přechod nebezpečí škody na zboží

• 9.  Vrácení zboží

• 10. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

• 11. Závěrečná ujednání

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti stran vyplývající z každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Auto Group Servis s.r.o.  se sídlem Na Pomezí 2387, 25263 Roztoky, IČO:04974069, DIČ:CZ04974069, spisová značka v OR: C 256467 vedená u Městského soudu v Praze, a kupujícím při koupi zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Web: www.originalnidilycz.cz

e-mail: info@agssro.cz

telefon: + 420 774 296 645 ; + 420 774 296 638

poštovní adresa:  Na Pomezí 2387, 25263 Roztoky

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s.

Číslo účtu: 2400977389/2010

BIC:  FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ9020100000002400977389

 

1.2. Kupující bere na vědomí, výslovně potvrzuje a souhlasí, že okamžikem registrace na internetové stránce prodávajícího se budou ustanovení těchto Podmínek vztahovat na všechny obchodní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, který je provozován prodávajícím, na základě kterých, vznikne prodávajícímu povinnost dodat zboží objednané kupujícím na internetové stránce a kupujícímu zároveň vznikne povinnost zaplatit cenu zboží podle podmínek stanovených v těchto Podmínkách (dále jen "smlouva"), stejně jako jiné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které vznikly po uzavření smlouvy, zejména reklamace zboží.

 

1.3. Podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou smlouvu, v níž si strany dohodnou práva a povinnosti odlišné od ustanovení těchto Podmínek, mají tyto odlišná práva a povinnosti přednost před ustanoveními Podmínek. V neupravených věcech platí obsah těchto Podmínek.

   

2. Registrace

2.1. Kupující prohlašuje, že je podnikatel a veškeré zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti.

 

2.2. V žádosti o registraci na internetových stránkách prodávajícího je kupující povinen uvést ve formuláři následující údaje: registrační e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo k uživatelskému portálu, svou obchodní firmu (název), nebo jméno a příjmení (je-li podnikatel fyzickou osobou), adresu sídla, IČO, DIČ, jméno, příjmení a telefonní číslo kontaktní osoby. V případě dodání zboží (bude-li takové dodání sjednáno) na jinou adresu, než je sídlo kupujícího, též doručovací údaje (název nebo jméno a příjmení, a adresu pro doručení zboží. Před odesláním registračního formuláře je kupující povinen seznámit se s těmito Podmínkami a s informacemi o zpracování osobních údajů a zaškrtnout povinná „pole“, kde kupující potvrdí, že souhlasí s těmito Podmínkami a že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů. Registrační formulář odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko "registrovat".  Po odeslání registračního formuláře obdrží kupující automatický e-mail s potvrzením o úspěšném odeslání žádosti o registraci.

 

2.3. Po odeslání žádosti o registraci na internetových stránkách prodávajícího je kupující povinen prohlásit, že není v úpadku ani hrozícím úpadku, že proti němu není vedeno exekuční řízení či výkon rozhodnutí a že nemá u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti. Kupující je současně povinen prohlásit, že je schopen řádně a včas plnit své závazky vůči prodávajícímu a vzniklých smluv uzavřených podle těchto Podmínek.

 

2.4. Prodávající je oprávněn ověřit údaje a data o kupujícím v rozsahu, který sám uzná za vhodné. Při zjištění nesrovnalostí nebo chybně vyplněné registrace, registr. údajů, prodávající buď vyzve kupujícího k nápravě, nebo podle svého uvážení registraci zcela zruší.

 

2.5. Po odsouhlasení kupujícího prodávajícím, zašle prodávající kupujícímu e-mail s informací o aktivaci účtu a přidělení potvrzovacího hesla, tzv. masterCode, bez kterého se nemůže uskutečnit žádná objednávka. Přidělené heslo (masterCode) je generováno prodávajícím a je výhradně vázáno pro uvedeného klienta, kterému bylo vytvořeno a přiřazeno. Toto heslo nemůže být žádným způsobem změněno nebo upraveno ze strany kupujícího. Kupující je povinen chránit masterCode před zneužitím a v případě, že ke zneužití či vyzrazení dojde, bezodkladně informovat prodávajícího a požádat o jeho deaktivaci.

 

2.6.Přidělením hesla (masterCodu) je registrace ukončena a kupujícímu je aktivován jeho účet, na jehož základě může provést objednávku zboží ze sortimentu nabídky prodávajícího. Tímto okamžikem současně dochází k uzavření rámcové smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se řídí těmito Podmínkami.

 

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit dodávky zboží, nebo úplně zrušit registraci klienta v případě, že zjistí, že jakékoli prohlášení kupujícího uvedené v bodu 2.3 těchto Podmínek je nepravdivé. To platí i v případech, kdy prodávající zjistí, že kupující uvedl nesprávné, neúplné, nepravdivé nebo zkreslené údaje vztahující se k jeho registraci, nebo jiným prohlášením kupujícího.

 

3. Způsob uzavření dílčí kupní smlouvy

3.1. Každá jednotlivá kupní smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku odeslání závazné objednávky s vyplněným formulářem a potvrzením hesla (masterCode) na internetových stránkách prodávajícího (dále jen "objednávka") a jejího potvrzení v souladu s níže uvedenými pravidly.

V případě že kupující nezadá nebo zadá chybný masterCode, objednávka nebude odeslána.

 

3.2. V okamžiku odeslání závazné objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře spolu s potvrzením přiřazeného hesla (masterCode), systém automaticky rozdělí položky dle dodavatelů prodávajícího (BWM, VW, Audi atd.) a zároveň těmto dodavatelům automaticky odesílá závaznou objednávku jménem prodávajícího. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že odesláním závazné objednávky jsou objednávky jednotlivých položek automaticky zaslány jednotlivým dodavatelům prodávajícího. Jakékoli změny v objednávce typu (odstranění položek z objednávky, zrušení objednávky, doplnění položek atd.) jsou podmíněné výslovným souhlasem dodavatele dané značky. Po potvrzení ze strany dodavatele, kontaktuje prodávající e-mailem kupujícího a potvrdí mu objednávku. Tímto okamžikem dochází k uzavření dílčí kupní smlouvy (platí, že je-li zboží dodáno kupujícím prodávajícímu a ten za to zaplatil sjednanou kupní cenu, došlo k tomu na základě dílčí kupní smlouvy dle těchto Podmínek, nevyplývá-li jinak z jiného právního jednání stran). Kupující bere na vědomí, že dodavatel prodávajícího není povinen přijmout žádost o změnu v objednávce, zrušení objednávky či zrušení dané položky. Dodavatel může podmínit zrušení či změnu objednávky zaplacením storno poplatku.

 

3.3. Všechny žádosti o zrušení, resp. stornování, jakékoli objednávky je kupující povinen vykonávat v čase a ve lhůtě uvedených v bodě 3.4 těchto Podmínek, zasláním e-mailu na adresu info@agssro.cz. V e-mailu je kupující povinen zadat své uživatelské jméno, přiřazené číslo objednávky, kterou chce zrušit, a masterCode. V některých případech, zpravidla bezprostředně po odeslání objednávky, může kupující zrušit objednávku přímo na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího ještě před jejím odesláním dodavateli, v takovém případě se objednávka považuje za zrušenou bez dalšího (kupující není povinen žádat o zrušení objednávky prostřednictvím e-mailu.)

 

3.4. Zrušení, resp. stornování, objednávky je možné pouze v pracovní dny rozmezí 09:00 – 16:00 hodin, a to v limitu do 60 minut od odeslání objednávky. Pokud byly splněny obě tyto podmínky, prodávající ověří s dodavatelem možnost nebo nemožnost zrušení objednávky. Následně informuje prodávající kupujícího o možnosti zrušení objednávky, popř. určitých položek z objednávky, a o případné výši storno poplatku. Pokud zákazník potvrdí zrušení objednávky za takto stanovených podmínek, prodávající objednávku zruší a kupující je povinen uhradit stanovený storno poplatek. Pokud dodavatel neumožní zrušení objednávky nebo kupující bezodkladně po obdržení informace o možnosti zrušení objednávky nepotvrdí toto zrušení objednávky, je kupující povinen převzít zboží a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

 

3.5. V případě dodržení všech podmínek z bodu 3.4. těchto Podmínek a následnému souhlasu dodavatele s možností zrušení objednávky nebo její části zdarma, nebude prodávající účtovat žádné storno poplatky kupujícímu. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, a to v čase do zrušení objednávky, prodávající již zaplacenou kupní cenu nebo její část vrátí, a to ve lhůtě 7 dnů od zrušení objednávky na účet kupujícího formou bankovního převodu, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn proti povinnosti vrátit kupní cenu započíst případný storno poplatek.

 

 

3.6. Kupující má právo a možnost sledovat proces zpracování jeho objednávky nebo jiné předchozí objednávky na webové stránce prodávajícího pod svým přihlášením v záložce "objednávky", a to až do doby jejich vyřízení a vyfakturování prodávajícím. Fakturované objednávky může kupující nalézt v záložce "historie objednávek". Dočasná nefunkčnost webové stránky či funkce sledování procesu zpracování objednávky není porušením povinností prodávajícího dle těchto Podmínek, prodávající ale vyvine rozumné úsilí, aby případnou nefunkčnost bez zbytečného odkladu odstranil.

 

 

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 4.1. Prodávající je povinen:

 1) Dodat zboží kupujícímu na základě potvrzené objednávky v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem vhodným pro jeho ochranu při přepravě.

2) Zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s právními předpisy České republiky účinnými ke dni uzavření dílčí kupní smlouvy.

3) Předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné na převzetí a užívání zboží, spolu s dodacím listem a daňovým dokladem – fakturou. Jakož i další dokumenty stanovené účinnými právními předpisy, pokud jsou ke zboží dostupné, nebo jsou vydané výrobcem (např. návody, záruky).

 

4.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 

4.3. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit objednávku kupujícího, a to zejména v případech nedostupnosti zboží u dodavatele, vyprodání zásob, nebo prodávající není schopen dodat zboží  kupujícímu dle těchto Podmínek nebo za cenu , která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se obě strany nedohodnou na náhradním plnění. O zrušení objednávky bude kupující  informován telefonicky nebo e-mailem. V případě zaplacení kupní ceny nebo její části bude částka vrácena  do 21 dnů na účet kupujícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího nemá kupující právo na náhradu jakýchkoli nákladů či újmy související s provedením či zrušením objednávky.

  

4.4. Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, je prodávající oprávněn stanovit kupujícímu maximální finanční limit objednávek na základě vlastního uvážení. Výši finančního limitu sdělí prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Objednávky realizované kupujícím v rámci finančních limitů stanovených prodávajícím se budou realizovat bez níže uvedených omezení. Vyřízení objednávek zboží nad finanční limit kupujícího je prodávající oprávněn pozastavit do doby, dokud kupující neuhradí všechny závazky vůči prodávajícímu převyšující limit. Pozastavení plnění ze strany prodávajícího z důvodů uvedených v tomto bodě, není porušením smlouvy dle těchto Podmínek a kupující nemá nárok na náhradu jakékoli případné újmy či jiných nákladů.

 

5. Práva a povinnosti kupujícího

 5.1. Kupující je povinen:

1) vždy dodržovat všechny obchodní podmínky (vč. těchto Podmínek) a řídit se jimi při každé jednotlivě uzavřené smlouvě.

2) Respektovat stanovený finanční limit prodávajícího pro uzavírání objednávek, resp. řídit se dalšími podmínkami ve smyslu bodě 4.5 těchto Podmínek v případě objednávek překračující finanční limit stanovený prodávajícím.

3) Převzít zakoupené nebo objednané zboží.

4) Zaplatit prodávajícímu řádně a včas dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží zpět.

5)Nepoškozovat dobrou pověst prodávajícího ani jeho dodavatelů.

6) Písemně potvrdit prodávajícímu převzetí zboží v dodacím listu svým podpisem nebo podpisem oprávněné osoby.

 

5.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, čase a místě dohodnutým smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

 

6. Dodací a platební podmínky

 6.1. Zboží je prodáváno za ceny dle ceníků uvedených na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 

6.2. Dostupnost zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího je orientační. Po zadání objednávky kupujícím a její automatické expedici k příslušnému dodavateli, kontaktuje příslušný dodavatel e-mailem prodávajícího a potvrdí mu dostupnost každé položky objednaného zboží v trvání na pracovní dny. Informaci o dostupnosti objednaného zboží sdělí prodávající kupujícímu, a to formou e-mailu. Kupující má rovněž možnost sledovat dostupnost zboží na svém uživatelském účtu způsobem uvedeným v bodě 3.7. těchto Podmínek.

 

6.3. Po obdržení e-mailu o potvrzení objednávky od příslušného dodavatele, je prodávající povinen objednávku kupujícího zpracovat způsobem, v čase a za podmínek dohodnutých v objednávce,  tedy dodat zboží do místa dodání, kterým je, pokud se smluvní strany nedohodly jinak, sklad prodávajícího, který se nachází na adrese: Na Pomezí 2387, 25263 Roztoky a tam v dohodnutém čase zabezpečit osobní převzetí, resp. výdej, zboží kupujícímu, v termínu, který byl kupujícímu sdělen dle bodu 6.2. těchto Podmínek. Takto určené místo a čas dodání kupující bez výhrad akceptuje.

  

6.4. Dostupnost zboží je rozdělena následovně:

 a)     skladem (sklad prodávajícího je na adrese:

                        Na Pomezí 2387, 25263 Roztoky

b) dostupnost ve lhůtě, která je uvedena na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího u příslušného zboží

 

V případě, že dodavatel není schopen zajistit dodání zboží ve stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn zrušit objednávku, o čemž informuje kupujícího způsobem dle bodu 4.3 těchto Podmínek, případně formou informace o této skutečnosti v účtu kupujícího na internetových stránkách prodávajícího. Kupující bere na vědomí a souhlasí se  zrušením každé takové objednávky.

 

6.5. V případech, kdy dojde ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího z důvodu dle odst. 6.4 těchto Podmínek, může kupující zrušenou objednávku opětovně potvrdit ve svém účtu na internetové stránce elektronického obchodu. V tomto potvrzení objednávky kupující akceptuje nový termín dodání zboží, který bude uveden na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Takto opětovně potvrzená objednávka se považuje za novou objednávku.

 

6.6. Smluvní strany se dohodly a bez výhrad souhlasí, že na účely těchto Podmínek bude dodání zboží primárně splněno dodáním do skladu prodávajícího a  jeho předání klientovi – osobní odběr. Jiný způsob dodání zboží je možný výlučně na základě  předchozí ad hoc  dohody mezi prodávajícím a kupujícím, předmětem které bude určení místa dodání zboží (mimo skladu prodávajícího), způsob dopravy, dopravce a  dohoda o nákladech na dopravu a doručení (např. PPL,GLS, DPD).

 

6.7. Kupující je povinen převzít zboží ve skladu prodávajícího, nebo v místě a způsobem, které ad hoc písemně dohodl s prodávajícím ve smyslu bodu 6.6 těchto Podmínek. V případě, že kupující nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v dílčí kupní smlouvě (závazné objednávce), je prodávající oprávněný účtovat kupujícímu skladné ve výši 60,- Kč za každý den skladování zboží za každou takto uskladněnou objednávku.

 

6.8. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží (nebo dodat kupujícímu zboží, je-li sjednán jiný způsob dodání než osobní odběr ve skladu prodávajícího) i před uplynutím dodací lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

 

6.9. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že váha, rozměry, poznámky a další informace o položkách, které jsou obsažené v ceníkách, prospektech a jiných písemnostech uvedených na internetové stránce prodávajícího jsou pouze informativní a mohou se v reálném případě lišit.

 

6.10. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím v dohodnuté lhůtě vyzvat prodávajícího prostřednictvím e-mailu k dodání zboží. Upozorní-li, že hodlá odstoupit od dílčí kupní smlouvy, a poskytne-li prodávajícímu ve výzvě přiměřenou dodatečnou lhůtu na dodání zboží, která nesmí být kratší než 5 pracovních dní, má právo po marném uplynutí této lhůty písemně odstoupit od dílčí kupní smlouvy. V takovém případě je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou (část) kupní cenu do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bankovním převodem na účet kupujícího, který mu kupující sdělí. Na jinou náhradu nemá kupující nárok.

 

6.11. Po dodání zboží od dodavatele do skladu prodávajícího, zkontroluje prodávající zboží a přidělí ho k příslušnému kupujícímu. Tímto okamžikem prodávající informuje kupujícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí a vystaví mu daňový doklad na naskladněné zboží se splatností 7 kalendářních dnů od jeho vydání. Informaci o dodání zboží a vystavenou fakturu sdělí prodávající kupujícímu prostřednictvím jeho účtu (zobrazené jako obecná informace, která se odkazuje na část "faktura") a zároveň, odešle upozornění do e-mailu kupujícího. Zaplatil-li kupující cenu nebo její část před dodáním zboží, prodávající tuto skutečnost v rámci daňového dokladu zohlední.

 

6.12. Z důvodu rozdílné dostupnosti objednaného zboží v objednávce je prodávající oprávněn dodání zboží rozdělit a vystavit více daňových dokladů na jednotlivé zboží z objednávky. Kupující je oprávněný se informovat o stavu jeho objednávky v podobě e-mailu na info@agssro.cz

 

6.13. Kupující je povinný zkontrolovat zásilku, tzn. zboží stejně jako jejich obal, přímo při převzetí nebo doručení. Ke každému vydanému zboží přibalí prodávající kupujícímu dodací list a originál faktury v písemné formě.

 

6.14. Kupující je povinen uhradit fakturovanou cenu v termínu splatnosti i za předpokladu, že ještě nedošlo k fyzickému předání zboží kupujícímu.

 

6.15. platební metody:

 

) V hotovosti při převzetí zboží

2) Platba na účet na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícím

 

6.16. V případě prodlení kupujícího s jakoukoli platbou, vzniká prodávajícímu právo na  smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

7. Kupní cena

 7.1. Kupující je povinen ve lhůtě stanovené v bodě 6.11 těchto Podmínek zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v dílčí kupní smlouvě a/anebo (není-li cena uvedena v dílčí kupní smlouvě) podle ceníku prodávajícího platného v čase uzavření kupní smlouvy (dále jen "kupní cena"), a to buď hotovostní platbou přímo ve skladu prodávajícího při osobním odběru zboží, nebo bezhotovostní platbou na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícím (s výjimkou části, kterou uhradil před dodáním zboží). Kupní cena zobrazená v ceníku, zahrnuje náklady spojené s dopravou do skladu prodávajícího v bodě 6.3 těchto Podmínek.

 

7.2. ceníky prodávajícího jsou rozděleny následovně:

 

a) podle dodavatelů – podle oblastí, kdy je více dodavatelů v jedné oblasti

b) podle továrenských značek vozidel

c) kombinace (a, b)

V rámci zachování přehlednosti ceníků si prodávající vyhrazuje právo upravovat nebo měnit kategorizaci nebo strukturu ceníků dle vlastního uvážení.

 

7.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

 

7.4. V případě zániku dílčí kupní smlouvy zrušením objednávky ze strany kupujícího, není zánikem dílčí smlouvy dotčen nárok prodávajícího na storno poplatky, jako ani nároku prodávajícího na náhradu škod z tohoto důvodu prodávajícímu vzniklých, které bude kupující povinný uhradit prodávajícímu způsobem v čase určeným jeho písemným vyúčtováním.

 

7.5. V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží či v souladu s daňovým dokladem, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od dílčí kupní smlouvy. Odstoupením není dotčen nárok prodávajícího na storno poplatky vzniklé dodavateli prodávajícího, jako ani nároku prodávajícího na náhradu škod z tohoto důvodu prodávajícímu vzniklých, které bude kupující povinný uhradit prodávajícímu způsobem v čase určeným jeho písemný vyúčtováním.

 

7.8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo aktualizovat ceníky v termínech ad hoc v závislosti od aktualizace ceníků svých dodavatelů.

 

8. Nabytí vlastnictví a přechod rizika škody na zboží.

 

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo na zboží kumulativním splněním podmínek, kterými jsou převzetí zboží a zároveň úplné zaplacení celé kupní ceny za zboží, bez ohledu na skutečnost, která z těchto dvou podmínek nastane později.                                           

 8.2. Nebezpečí poškození zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží převezme od prodávajícího, anebo od okamžiku, kdy byl podle odst. 6.7. těchto Podmínek povinen zboží převzít, podle toho, co nastane dříve.

 

9. Vrácení zboží.

 

9.1. V případě že kupující po převzetí zboží zjistí, že bylo dodáno jiné zboží, než kupující objednal, kupující objednal nesprávné zboží, anebo se jedná o tzv. „vratné díly“ (viz níže), je kupující oprávněn žádat vrácení zboží, a to vyplněním formuláře „Vrácení zboží“ na internetové stránce prodávajícího. Formulář „Vrácení zboží“ je kupující povinen vyplnit do 3 pracovních dní od data převzetí zboží; propadnutí lhůty má za následek ztrátu práva na vrácení zboží.

 

9.2. Formulář Vrácení zboží obsahuje:

1). číslo faktury

2). číslo konkrétního dílu (zboží)

3). objednávkové číslo

4). název dílu (zboží)

5). poznámku – důvody vrácení zboží (např. chybné, anebo nesprávné objednání zboží ze strany kupujícího, dodání jiného zboží zaviněné prodávajícím, vratné díly).

 

 9.3. V případě chybně nebo nesprávně objednaného zboží kupujícím je kupující povinný vyplnit formulář „Vrácení zboží“ ve lhůtě uvedené v bodě 9.1. a čekat na vyjádření od prodávajícího, jestli je, anebo není možné zboží vrátit. Jestliže je možné zboží vrátit, prodávající přijme zboží zpět za podmínky, že kupující odsouhlasí storno poplatek ve výši 45 % ceny chybně objednaného zboží, který bude uhradí prodávajícímu na základě vystavení dobropisu ve výši 55 % z ceny špatně objednaného zboží, které je kupující povinen vrátit na vlastní náklady do skladu prodávajícího, nacházejícího se na adrese Na Pomezí 2387, 25263 Roztoky, v původním nepoškozeném balení, nepoškozené zboží, nepoužité, nenamontované, ani jiným způsobem neznehodnocené ve lhůtě 3 pracovních dní od obdržení potvrzovacího e-mailu od prodávajícího o možnosti zboží vrátit. Následně je kupující povinen správné zboží objednat obvyklým způsobem, jako kdyby k dodání jím chybně anebo nesprávně objednanému zboží nikdy nedošlo.

 

9.4. V případě, že se prokazatelně zjistí, že došlo k dodání nesprávného zboží vinou prodávajícího (chyba v systému, ve skladu, anebo při výdeji prodejcem), je kupující povinný postupovat stejným způsobem jako v bodě 9.3. těchto Podmínek, avšak s tím rozdílem, že zboží bude vráceno bez jakýchkoliv storno poplatků a prodávající si chybně dodané zboží převezme sám u kupujícího na vlastní náklady.

 

9.5.      Kupující je povinný si formulář „Vrácení zboží“ vytisknout ve 2 stejných vyhotoveních, jedno podepsané kupujícím pro prodávajícího a druhé pro kupujícího, které podepíše prodávající, nebo pověřený pracovník prodávajícího, popřípadě pracovník přepravce.

 

9.6. Vzájemné potvrzení si písemné formy formuláře „Vrácení zboží“ je podmínkou na vrácení zboží ze všech důvodů:

                a) objednání nesprávného zboží kupujícím

                b) dodání nesprávného nebo chybného zboží vinou prodávajícího

                c) vratné díly

 

9.7. Pro účely těchto Podmínek se za vadné zboží považuje takové, které má zjevné poškození, které kupující zjistí při převzetí zboží.

 

9.8. Dodací list obsahuje mimo označení zboží (originální číslo dílu a název dílu) i dvě kolonky:

a)       Dodané zboží bez vad

b)      Dodané zboží s vadami (uvedený který díl a zároveň že nebyl převzatý kupujícím)

Kupující je povinen zajistit, že v dodacím listu bude u konkrétního zboží uvedeno, zda mělo vady. 

9.9. Smluvní strany se jednoznačně dohodly a souhlasí, že v případě, že kupní cena za objednané zboží byla již kupujícím uhrazena (ať úplně nebo zčásti) a zboží (díl) má vadu, prodávající bezodkladně po vrácení zboží vrátí cenu tohoto zboží na účet kupujícího. V případě existence jakýchkoli dalších pohledávek vůči kupujícímu (ať již splatných či ještě nesplatných), je prodávající oprávněn jednostranně započíst povinnost vrátit kupní cenu vůči jakékoliv pohledávce vůči kupujícímu.

 

9.10. Prodávající si vyhrazuje právo započíst jakékoliv pohledávky vůči kupujícímu na své dluhy vůči kupujícímu (a to včetně nesplatných), s čímž kupující bezvýhradně a výslovně souhlasí.

 

9.11. Formulář Vrácení zboží slouží i pro vrácení „vybraných“ druhů zboží označených jako „vratný díl“, kdy při dodání takového dílu je kupující oprávněn prodávajícímu vrátit starý, opotřebovaný díl. Skutečnost, zda se jedná o „vratný díl“, je uvedena na daňovém dokladu v poznámce pod číslem dílu, že díl je vratný, a zároveň je uvedená cena, resp. výše zálohy, kterou si prodávající může uplatnit zpět u dodavatele za splnění následujících podmínek

                a) kupujícím řádně vyplněný formulář na „Vrácení zboží“, kde v kolonce „poznámka“ uvede jako důvod vrácení zboží, že jde o vratný díl; v tomto případě prodávající nepotvrzuje e-mailem přijetí formuláře na vrácení zboží.

                b) lhůta na vyplnění formuláře je 5 pracovních dní od data dodání a převzetí zboží; lhůta je pevná a její nedodržení má za následek ztrátu práva na vrácení zboží.

                c) dodaný nový a vrácený starý „vratný díl“ musí být ve stejné struktuře, rozsahu a členění.

                d) starý díl musí být nefunkční pouze z důvodu jeho opotřebení a/anebo skončení životnosti (např. najetí výrobcem určeného počtu km). Vyloučené je vracení dílů nekompletních, poškozených, zničených v důsledku dopravních nehod, anebo v důsledku působení mechanických sil a násilí nemajících původ v běžném provozu automobilu, resp. daného dílu, rovněž i následkem živelných událostí.

 

9.12. Kupující je povinen vrátit, respektive doručit prodávajícímu „vratný díl“ (starý, použitý) nejpozději do 15 pracovních dní od vyplnění formuláře na vrácení dílů. Místem doručení vratného dílu je sklad prodávajícího na adrese Na Pomezí 2387, 25263 Roztoky.

 

9.13. Prodávající si vyhrazuje právo kontroly vráceného dílu a odmítnutí jeho převzetí, jestliže nebyly kumulativně splněny všechny podmínky v bodech 9.11. a 9.12 těchto Podmínek.

 

9.14. Jakmile prodávající obdrží od svého dodavatele dobropis ve výši zálohy uvedené na faktuře příslušného vratného dílu, vystaví kupujícímu dobropis ve výši zálohy, který buď kupujícímu bezodkladně uhradí, nebo započte ve smyslu bodu 9.10.

 

10. Reklamační řád (odpovědnost za vady, reklamace)

 

10.1. Prodávající zodpovídá za vady zboží a kupující je povinný vady bezodkladně uplatnit u prodávajícího podle tohoto článku Podmínek.

 

 

 

10.2. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího jen vady zboží, které vznikly před předáním zboží kupujícímu, a které bylo zakoupeno u prodávajícího na základě těchto Podmínek.

 

10.3. Kupující je povinen provést důslednou fyzickou kontrolu zboží při jeho převzetí, včetně např. jeho rozbalení z obalu apod. V případě zjištění jakékoli vady je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně prodávajícímu, přebírá-li ho přímo od prodávajícího (osobní odběr), nebo přepravci, je-li zboží kupujícímu doručováno prostřednictvím přepravce. Pokud tak neučiní, zejména přijme-li zboží od prodávajícího či přepravce bez výhrad, může uplatnit nároky z vadného plnění, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží už v čase jeho převzetí a nešlo o vady zjevné.

Kupující je povinen skrytou vadu zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby zaniká kupujícímu právo z vadného plnění.

 

10.4. Omezení odpovědnosti za vady

 

1.     V případě, že zakoupené zboží jsou elektronické součástky (řídící jednotky apod.), odpovídá prodávající za vady výhradně za splnění podmínky, že součástku anebo součástky montoval na vozidlo autorizovaný servis dané tovární značky vozidla. Prodávající ani jeho dodavatelé nejsou povinni akceptovat žádnou reklamaci na součástky, montované do vozidla neautorizovaným servisem příslušné tovární značky. Kupující je povinen spolu s písemnou reklamací doložit prodávajícímu originál potvrzení autorizovaného servisu o provedení montáže příslušné elektronické součástky. Bez doložení tohoto potvrzení nebude reklamace akceptována. Na mechanické součástky se omezení dle tohoto odstavce nevztahuje a je možné uplatnit odpovědnost za vady bez ohledu na montáž neautorizovaným servisem dané tovární značky vozidla. V případě, že mechanické součástky nebyly namontovány autorizovaným servisem, je však kupující povinen doložit prodávajícímu na jeho žádost podrobný technologický postup montáže, jakož i další informace a důkazy, ze kterých bude prokazatelně vyplývat, že byl při montáži dodržen stanovený technologický postup a že k poškození zboží nemohlo dojít neodbornou montáží či jiným neodborným zacházením se zbožím.

2.     V případech, kdy reklamované zboží bylo již namontováno do vozidla, a nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak, je kupující povinen předat vůz do autorizovaného servisu dané značky (nebo jiné osobě určené prodávajícím). Pokud byl díl namontován a vykazuje nefunkčnost či poškození, je nutné sepsat písemné potvrzení o provedení prohlídky v autorizovaném servisu pro možné odeslaní reklamace výrobci či dodavateli, a toto písemné potvrzení předat prodávajícímu. V případě, že reklamace bude posouzena jako oprávněná, nese náklady na prohlídku a výměnu dílu prodávající. V opačném případě nese náklady za prohlídku a případnou opravu kupující.

3.     Upozorňujeme, že některé zboží může mít omezenou životnost v závislosti na nájezdu kilometrů vozu, či době užívání – dle dané značky a importu (např. řemeny, stěrače, brzdy, tlumiče, pneumatiky atd.). Opotřebení zboží nebo jeho poškození při překročení takové životnosti není vadou ani na něj nelze uplatňovat práva z vadného plnění.   

 

10.5. Jestliže zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění tak, že doručí zboží prodávajícímu na vlastní náklady a předá prodávajícímu písemné oznámení, kde uvede přesné vyznačení druhu a rozsahu vad zboží. Ustanovením dle tohoto odstavce není dotčena povinnost kupujícího předat vůz do autorizovaného servisu dle odst. 10.4 těchto Podmínek v případě, že byl díl již namontován do vozidla. Neurčí-li prodávající jinak, v případě předání vozu do autorizovaného servisu a posouzení reklamace jako oprávněné není kupující povinen doručovat vadný díl prodávajícímu (doručení zajistí autorizovaný servis za podmínek, které si s ním kupující sjednal, příp. za podmínek vyplývajících z právních předpisů). 

 

Reklamační řízení na zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu, začíná běžet dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

1.     Doručení písemného oznámení reklamace podepsaného kupujícím prodávajícímu s přesnou specifikací označení druhu zboží, rozsahu a popisu vad zboží. (Kupující je povinen oznámení dle předchozí věty doručit prodávajícímu i v případě, že vadu zboží již oznámil přepravci dle odst. 10.3 těchto Podmínek.)

2.     Doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu (nebo prodávajícím určené osobě).

3.     Doručení dokladu o zaplacení, dodacího listu, anebo záručního listu, příslušenství, nebo dokumentace zboží od kupujícího prodávajícímu.

Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá.

 

Reklamační řízení zboží, které se objektivně nedá doručit prodávajícímu a které je pevně zabudované, začíná dnem, kdy jsou splněné všechny následující podmínky:

1.     Doručení písemného oznámení reklamace podepsaného kupujícím prodávajícímu s přesnou specifikací označení druhu zboží, rozsahu a popsání vady zboží.

2.     Provedení prohlídky zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o prohlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení, a doručení tohoto potvrzení prodávajícímu.

3.     Doručení dokladu o zaplacení, dodacího listu, anebo záručního listu, příslušenství anebo dokumentace zboží od kupujícího prodávajícímu.

 

10.6. Kupující je povinen uplatňovat reklamace a prodávající reklamace přijímat ve skladě prodávajícího na adrese: Na Pomezí 2387, 25263 Roztoky, anebo na jiném místě, které určí prodávající.

 

10.7. V místě určeném podle bodu 10.6 těchto Podmínek na přijímání reklamací prodávající zabezpečí v provozní době přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace.

 

10.8. Prodávající anebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění práva z vadného plnění zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu anebo v písemné formě, v které budou přesně označené uplatňované vady zboží.

 

10.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 2106, resp. ust. § 2107 občanského zákoníku uplatňuje, prodávající anebo jím určená osoba určí způsob vyřízení reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající anebo určená osoba reklamaci vyřídí ve lhůtě jednoho (1) měsíce, v odůvodněných případech je prodávající oprávněn lhůtu přiměřeně prodloužit. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem anebo jiným vhodným způsobem).

 

10.10. Kupující nemá právo uplatnit práva z vadného plnění na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, anebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřená, musel vědět (např. při zboží prodávaných za nižší cenu prodávající nezodpovídá za vadu, pro kterou byla dojednaná nižší cena).

 

10.11. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží s porovnatelnými technickými parametry.

 

10.12. Nárok na uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího kupujícím zaniká též:

 

1.     nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu anebo záručního listu, příslušenství anebo dokumentace zboží,

2.     včasným neoznámením zjevných vad, t.j. jejich neoznámením při převzetí zboží,

3.     poškozením zboží způsobeným kupujícím nebo třetí osobou,

4.     dopravou, skladováním anebo používáním zboží v klimatických podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, tepelnými, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

5.     neodborným zacházením, obsluhou, montáží anebo zanedbáním péče o zboží,

6.     poškozením zboží nadměrným zatěžováním, anebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci výrobce, technických normách anebo právních předpisech,

7.     poškozením zboží neodvratnými a/anebo nepředvídatelnými událostmi, včetně okolností vis maior (tedy okolnostmi mimo kontrolu prodávajícího, dodavatele a výrobce),

8.     poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

9.     neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou anebo jiným zásahem vyšší moci,

10. zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou,

11. montáží elektronické součástky neautorizovaným servisem dané tovární značky vozidla,

12. z dalších důvodů uvedených v těchto Podmínkách nebo dokumentaci ke zboží, případně z důvodů dohodnutých v příslušné uzavřené rámcové kupní smlouvě, jakož i z důvodů ad hoc písemně dohodnutých mezi prodávajícím a kupujícím.

 

10.13. Prodávající je povinný vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 

1.     odevzdáním opraveného zboží,

2.     výměnou zboží nebo dodáním chybějícího zboží,

3.     vrácením kupní ceny zboží (oproti vrácení vadného zboží),

4.     vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

5.     odůvodněným zamítnutím reklamace zboží,

6.     jiným způsobem dohodnutým mezi stranami.

 

10.14. Prodávající po vyřízení reklamace vydá kupujícímu písemný doklad o způsobu vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu, popřípadě jiným vhodným způsobem.

 

10.15. Vyřízení reklamace se vztahuje jen na vady, které přesně uvedl kupující v písemném oznámení o reklamaci na začátku reklamačního řízení.

 

10.16. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je po tom, kdy tuto vadu uplatnil, spotřebované a bez ohledu na výsledek reklamace už opětovně nevzniká oprávnění pro tu samou jedinečnou vadu uplatňovat reklamaci opakovaně (to neplatí pro jinou vadu stejného druhu).

10.17. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost zboží.

 

 11.    Závěrečná ujednání

11.1. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím na základě těchto Podmínek se řídí výhradně českým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem.

11.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

11.3. Znění těchto Podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat, a to v plném rozsahu. Změny Podmínek budou registrovaným kupujícím zaslány na e-mailové adresy, a to alespoň 15 dní přede dnem nabytí jejich účinnosti. Nebude-li registrovaný kupující se změněným zněním Podmínek souhlasit, má možnost smluvní vztah s prodávajícím ukončit, a to zasláním oznámení prodávajícímu, že novým zněním Podmínek nesouhlasí a z tohoto důvodu smlouvu vypovídá. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím zaniká okamžikem doručení oznámení dle předchozí věty.

11.4. Smlouva dle těchto Podmínek se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc od doručení výpovědi.

11.5. Po zániku smlouvy je prodávající oprávněn zrušit kupujícímu jeho účet na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.6. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem ukončení smlouvy (včetně dosud nesplněných či jinak nezaniklých práv z uzavřených dílčích kupních smluv) nejsou dotčena. Ukončení smlouvy se rovněž nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práva z vadného plnění ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy.

11.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 4.10.2022.

11.8. Těmito Podmínkami se ode dne jejich účinnosti řídí i vztahy vzniklé dříve (vč. např. reklamačních podmínek apod.).


 

    Informace o zpracování osobních údajů

pro internetové stránky provozované společností

Auto Group Servis s.r.o.,

se sídlem Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky,

IČO:04974069,

spisová značka v OR: C 256467 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Prodávající“)

 

1.            Úvodem

1.1.        V těchto informacích o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) Vás seznámíme s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Dozvíte se v nich, mimo jiné:

1.1.1.        jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme,

1.1.2.        za jakým účelem a po jakou dobu je zpracováváme,

1.1.3.        kdo jsou jejich příjemci,

1.1.4.        jak je chráníme,

1.1.5.        jaká Vám z toho plynou práva a jak je můžete uplatnit.

1.2.        Tyto Informace navazují na naše všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“).

1.3.        Při zpracování Vašich osobních údajů jednáme v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména s nařízením GDPR.

1.4.        Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto Informace se vztahují výhradně k internetovým stránkám, které provozujeme jako Prodávající. Pokud budete z těchto stránek přesměrováni na jinou internetovou stránku, budou tam platit již pravidla provozovatele takové stránky (např. našeho obchodního partnera apod.). V takovém případě si, prosím, detailně nastudujte tam uvedené podmínky zpracování osobních údajů a další dokumenty týkající se Vašich práv.

 

2.            Účel a právní základ zpracování osobních údajů

2.1.        Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našeho plnění.

2.2.        Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi, a to včetně uzavření kterékoli dílčí kupní smlouvy ve smyslu čl. 3 Podmínek, a její plnění, včetně vystavení daňového dokladu apod. Poskytnuté kontaktní údaje (e-mail, telefon, jméno a příjmení kontaktní osoby, či doručovací adresa) jsou nezbytné pro vzájemnou komunikaci, jako například potvrzení objednávky, zrušení objednávky, informování o stavu objednávky, případně doručení zboží apod. Dbáme na to, kdo je naším obchodním partnerem, proto můžeme Vámi zadané informace porovnávat s dalšími zdroji, jako jsou veřejné rejstříky, či jiné databáze. Dále může dojít k tomu, že předáme Vaše údaje našim smluvním partnerům, zejména dodavatelům Vámi kupovaného zboží, za účelem splnění Vaší objednávky (viz níže).

2.3.        Výše uvedená zpracování osobních údajů pro poskytování našeho plnění jsou proto nezbytná pro splnění našich povinností stanovených v Podmínkách, které jste přijali.

2.4.        Zpracování Vašich osobních údajů probíhá také v případech, kdy jsme tak povinni činit na základě právních předpisů. Jedná se například o povinné předání Vašich osobní údajů orgánům veřejné moci na základě zákona. Stejně tak jsme povinni k archivování určitých údajů na základě zákona. Dále musíme být schopni řádně vyřídit Vámi uplatněná práva. Právním základem opravňujícím nás tyto údaje zpracovávat je plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

2.5.        Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely přímého marketingu. To znamená, že Vám můžeme zasílat sdělení o našich dalších produktech a službách. To zahrnuje i personalizaci těchto sdělení. Stejně tak Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem analýzy a zlepšení kvality poskytovaných služeb z naší strany. Telefonické hovory si dále nahráváme, abychom byli schopni doložit obsah našeho rozhovoru. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na podpoře naší vzájemné spolupráce a na zlepšování služeb, které Vám i dalším zákazníkům poskytujeme.

2.6.        Můžete vždy vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu. Můžete vždy vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Námitku můžete vznést i tak, že bezplatně zrušíte zasílání našich obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz, uvedený v doručeném sdělení, nebo po přihlášení ve Vašem uživatelském účtu.

 

3.            Rozsah a doba zpracování osobních údajů

3.1.        Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rozsahu, který jste nám poskytli. Údaje nám poskytnete zpravidla prostřednictvím registračního formuláře, ale třeba i prostřednictvím e-mailu či v rámci telefonického hovoru.

3.2.        Chceme k Vám být opravdu otevření. Níže proto vyjmenováváme veškeré údaje, které nám Vy dle našich zkušeností můžete sdělit a které my následně dle našich zkušeností zpracováváme. Jedná se zejména o adresní a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresu sídla a adresu pro doručování, e-mailovou adresu, telefon). Nemůžeme však vyloučit, že nám v některých situacích poskytnete též další osobní údaje, které následně budeme zpracovávat.

3.3.        Můžete nám poskytnout i údaje jiných osob, musí nám však vždy být jasné, že se nejedná o Vaše údaje (např. jméno a příjmení kontaktní osoby, její e-mail a telefon). V takovém případě prosím informujte tyto osoby, že jsme jejich osobní údaje od Vás obdrželi a že je zpracováváme v souladu s těmito Informacemi. Údaje třetích osob nám prosím předávejte pouze v případě, že jste k tomu oprávněni.

3.4.        Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá účel jejich zpracování, nejméně však po dobu vyžadovanou zákonem. Pokud vznesete námitku, budeme o námitce rozhodovat bez zbytečného odkladu poté, co nám ji doručíte, a zpracování bude ukončeno bez zbytečného odkladu poté, co námitce vyhovíme. Pokud jsme povinni námitce vyhovět bez dalšího, nerozhodujeme o ní a ukončíme zpracování bez zbytečného odkladu po doručení námitky, nejpozději však do sedmi (7) dnů od jejího obdržení.

 

4.            Využívání cookies

4.1.        Naše internetové stránky využívají cookies. To jsou malé soubory zasílané z internetových stránek, které se ukládají ve Vašem počítači. Cookies jsou využívány pro účely vytváření statistických údajů, pro analýzu návštěvnosti stránky, k personalizaci služeb i zjednodušení Vaší práce na našich stránkách. Cookies není možné použít k získávání dat z Vašeho pevného disku. Pokud si nepřejete ukládat cookies na Váš počítač, lze to zakázat přímo nastavením Vašeho internetového prohlížeče (bohužel, my tak učinit nemůžeme). Upozorňujeme však, že zákaz cookies může ovlivnit funkčnost internetových stránek a jejich přidaná hodnota pro Vás může být omezena.

 

5.            příjemci osobních údajů

5.1.        Za výše uvedenými účely můžeme předat Vaše údaje zpracovatelům nebo jiným příjemcům. Předávání Vašich údajů může vyžadovat i povaha poskytovaného plnění. Uvádíme proto tyto kategorie příjemců Vašich údajů:

5.1.1.        naši obchodní zástupci

5.1.2.        dodavatelé zboží či autorizované servisy,

5.1.3.        osoby poskytující účetní služby,

5.1.4.        auditorské společnosti,

5.1.5.        osoby poskytující právní služby,

5.1.6.        osoby poskytující reklamní a marketingové služby,

5.1.7.        osoby poskytující IT řešení a jiné IT služby.

 

6.            ochrana osobních údajů

6.1.        Ujišťujeme Vás, že náležitá ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Vynakládáme proto maximální úsilí, aby byly Vaše osobní údaje náležitě chráněny.

6.2.        V tomto směru uplatňujeme odpovídající technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu zpracovávaných údajů. Přijali jsme komplexní interní předpisovou základnu, včetně systému řízení informační bezpečnosti a souvisejícího organizačně technického zabezpečení ochrany, a proto je zpracování údajů pod neustálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Využíváme za tímto účelem elektronické prostředky ochrany i fyzickou ochranu osobních údajů.

 

7.            Vaše práva jakožto subjektu údajů

7.1.        Jako subjekt údajů máte následující práva dle GDPR:

7.1.1.        právo na přístup k Vašim osobním údajům a k informacím o zpracování svých osobních údajů,

7.1.2.        právo na jejich opravu nebo výmaz,

7.1.3.        právo na omezení zpracování,

7.1.4.        právo na přenositelnost údajů,

7.1.5.        právo vznést námitku proti zpracování,

7.1.6.        právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká,

7.1.7.        právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.2.        Pro větší detail ohledně obsahu každého práva a lhůt pro vyřízení práv, prosím, nahlédněte do nařízení GDPR.

7.3.        S uplatněním svých práv se na nás můžete kdykoli obrátit, a to na následující e-mailové adreseinfo@agssro.cz, či na této korespondenční adrese:  Na Pomezí 2387, Roztoky.

7.4.        Veškeré úkony směřující k zajištění výkonu Vašich práv činíme bezplatně. Pokud však bude Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (zejména proto, že se bez řádného důvodu opakuje), můžeme od Vás v souladu s nařízením GDPR požadovat přiměřený poplatek, zohledňující administrativní náklady s tím spojené, případně můžeme Vaši žádost odmítnout.

7.5.        Abychom měli jistotu, že při vypořádávání Vašich podnětů, námitek apod. jednáme s oprávněnou osobou, můžeme od Vás potřebovat další informace. Bez Vaší řádné identifikace můžeme Vaše připomínky odmítnout, abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů.

 

8.             Závěrem

8.1.        Tyto Informace nabývají účinnosti dnem 4.10.2022

 

 


 


Podporujeme

  • Karel Trojan
  • Karel Trojan
  • Karel Trojan
  • Karel Trojan
  • Karel Trojan
  • Karel Trojan
  • Karel Trojan
  • Karel Trojan
  • Karel Trojan

Proč nakupovat u nás...

SPOLEHLIVOST
RYCHLOST
DOSTUPNOST
Na zlepšení našich služeb používáme cookies. O jejich používání a možnostech nastavení se můžete informovat zde